Lidmaatschap

Iedereen die lid wil worden van ZV Tiamat mag twee keer GRATIS en zonder verdere verplichtingen met de training meedoen om te kijken of het bevalt. Als dat zo is, krijgt het nieuwe lid twee inschrijfformulieren en een samenvatting van de statuten mee. Beide inschrijfformulieren moeten ingevuld en ondertekend worden. Bij een minderjarig lid tekenen de ouders of verzorgers. Een van de formulieren moet in de bijgesloten retourenvelop worden ingeleverd bij het bestuur. Dan is de inschrijving definitief. Het lidmaatschap loopt vanaf de inschrijfdatum tot en met 31 december en wordt daarna stilzwijgend steeds met het jaar verlengd.

Interesse? Klik dan hier voor verdere informatie over de proefles.

Klik hier om direct het inschrijfformulier te downloaden.

Afmelden

Om onduidelijkheden te voorkomen willen wij u er op attent maken dat afmelding als lid van ZV Tiamat altijd schriftelijk bij de penningmeester gedaan dient te worden voor 1 december van het daaropvolgende kalenderjaar. Afmeldingen voor 1 december worden verwerkt voor het lidmaatschap van het opvolgende jaar.

U krijgt na schriftelijke afmelding altijd een bevestiging. Mocht u om wat voor reden dan ook geen directe bevestiging van ons ontvangen, laat dat dan weten, zodat er later geen onduidelijkheden kunnen ontstaan.

De contributie

De hoogte van contributie en het inschrijfgeld wordt vastgesteld in de jaarlijkse ledenvergadering. Deze vergadering vindt altijd eind maart plaats. Tijdens deze vergadering komen behalve financiële zaken ook andere zaken zoals bijvoorbeeld bestuurswisselingen aan de orde. Alle leden (of hun ouders) krijgen hiervoor een uitnodiging. De contributie wordt geïnd d.m.v. een acceptgirokaart of automatische incasso.