Algemene ledenvergadering

De derde dinsdag in maart, aanvang 20.30 uur, wordt in de Muzenval te Eersel de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden.
De leden en de ouders van leden worden hierbij van harte uitgenodigd.

Agenda van de vergadering:

 1. Opening.
 2. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering.
 3. Mededelingen en ingekomen stukken.
 4. Verslag van de kascontrole commissie.
 5. Financieel verslag afgelopen jaar en de begroting komend jaar.
 6. Benoeming kascontrole commissie.
 7. Bestuursverkiezing
 8. Jubilarissen.
 9. Verslag van de secretaris.
 10. Diverse andere verslagen.
 11. Vaststelling contributie.
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.

De vergaderstukken krijgt u via de mail (uitnodiging) of zijn op te vragen bij de secretaris.

Graag tot ziens.

Namens het bestuur,

Koen van Hooff
Secretaris ZV TIAMAT