Algemene ledenvergadering

Dinsdag 17 maart 2015, aanvang 20.30 uur, wordt in de Muzenval (ruimte paars) te Eersel de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden.
De leden en de ouders van leden worden hierbij van harte uitgenodigd.

Agenda van de vergadering:

 1. Opening.
 2. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering van 18 maart 2014.
 3. Mededelingen en ingekomen stukken.
 4. Verslag van de kascontrole commissie.
 5. Financieel verslag 2013 en de begroting 2014.
 6. Benoeming kascontrole commissie.
 7. Bestuursverkiezing
  Het bestuur zoekt nog kandidaten. Leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie kunnen dit schriftelijk doen. De kandidaatstelling dient vóór de aanvang van de vergadering bij de secretaris te worden ingeleverd.
 8. Jubilarissen.
 9. Verslag van de secretaris.
 10. Diverse andere verslagen.
 11. Vaststelling contributie.
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.

De vergaderstukken vindt u in het ‘Keerpunt’ van februari 2015.
Graag tot ziens op 17 maart 2015.

Namens het bestuur,

Ank Burgmans
Secretaris ZV TIAMAT